ΝΕΑ

 

ΛΗΞΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ (ΣΚΡΑΤΣ)

Επιστροφή

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ  Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 11 της υπ` αρ. 94/4/14.02.2014 απόφασης της ΕΕΕΠ με τίτλο: «Ειδικός Κανονισμός Στιγμιαίου Λαχείου» (ΦΕΚ Β’, 531/28.02.2014) ανακοινώνει τη λήξη των παρακάτω παιχνιδιών:

Η ημερομηνία λήξης των ως άνω παιχνιδιών ορίζεται η 25η Φεβρουαρίου 2020. Οι Λαχνοί που κερδίζουν εξαργυρώνονται το αργότερο έξι (6) μήνες από τη λήξη των ως άνω παιχνιδιών και συγκεκριμένα μέχρι και τις 25 Αυγούστου 2020.

Μετά την 25η Αυγούστου 2020, το δικαίωμα για την είσπραξη κέρδους από τα παραπάνω παιχνίδια παραγράφεται.