Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Λαχεία  Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Λ. Αθηνών 112) με Α.Φ.Μ. 800500383, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής ο «Διοργανωτής»)  διοργανώνει τις παρούσες ενέργειες με τίτλο «ΚΛΗΡΩΣΗ 2ΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» και «ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ » (εφεξής «Κλήρωση» και «Εκδήλωση»).

ΚΛΗΡΩΣΗ 2ΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Η κλήρωση 2ης ευκαιρίας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Κρατικών Λαχείων και θα έχει ως έπαθλο τη δυνατότητα συμμετοχής  50 τυχερών στην ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα κατά τη διάρκεια της οποίας οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν χρηματικά έπαθλα, όπως αναλύεται κατωτέρω.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Κλήρωση έχουν μόνο οι εγγραφές των μη νικητήριων λαχνών. Κωδικοί που ανήκουν σε νικητήριους λαχνούς δεν θα παίρνουν μέρος στην Κλήρωση και δεν θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν συμπληρωματικό έπαθλο. Επιπλέον, δικαίωμα συμμετοχής στην Κλήρωση έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται οι Συνεργάτες και οι εργαζόμενοι στα πρακτορεία ΟΠΑΠ, οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και στις θυγατρικές ή/και συνδεδεμένες αυτού εταιρείες, β) τα πρό­σωπα που εμπλέκονται άμεσα στην οργάνωση και διαχείριση της Ενέργειας και της κλήρωσης, γ) οι σύζυγοι και οι συγγενείς όλων των ανωτέρω προσώ­πων σε πρώ­το (α’) και δεύτερο (β’) βαθμό  (δ) τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας

 1. 1. Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής που παραπάνω αναφέρονται, ο Διοργανωτής δύναται να ακυρώσει συμμετοχή σε οποιοδήποτε στάδιο της κλήρωσης, ακόμα και κατά την απονομή του επάθλου στο νικητή.

Η συμμετοχή στη Κλήρωση προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο που οι συμμετέχοντες δύνανται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους για την Κλήρωση (www.scratch.gr) επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές της Κλήρωσης. Περαιτέρω, ο Διοργανωτής, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά δηλώνουν ότι έχουν αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της  Κλήρωσης 2ης Ευκαιρίας και έχουν ενημερωθεί για την Προστασία των προσωπικών τους δεδομένων που έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.scratch.gr και στην εφαρμογή OPAPP, επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο κατά τη διάρκεια της εγγραφής τους μέσω της ως άνω ιστοσελίδας ή της εν λόγω εφαρμογής. Για να λάβουν μέρος στην Κλήρωση, οι παίκτες θα πρέπει να έχουν αγοράσει έναν στιγμιαίο λαχνό ΣΚΡΑΤΣ της Ειδικής Έκδοσης «Εφτάτυχη Γάτα» 2η Ευκαιρία (2€) ή «Εφτάτυχη Γάτα με ουρά» 2η Ευκαιρία (5€) ή και τις δύο εκδόσεις από εξουσιοδοτημένα σημεία πώλησης, και να καταχωρήσουν (ή να σκανάρουν) τον έγκυρο επταψήφιο μοναδικό κωδικό (ή QR κωδικό) της Κλήρωσης που αναγράφεται στην μπροστινή όψη του λαχνού, στην ειδική περιοχή «2η  Ευκαιρία». Η καταχώρηση του κωδικού μπορεί να γίνει στην ιστοσελίδα www.scratch.gr ή στην εφαρμογή OPAPP σκανάροντας τον QR κωδικό, αφού πρώτα ο παίκτης ολοκληρώσει επιτυχώς την εγγραφή του στην ενότητα «2η Ευκαιρία» της ως άνω ιστοσελίδας ή της εν λόγω εφαρμογής. Κάθε κωδικός αντιστοιχεί σε 2 συμμετοχές για το λαχνό των 2€ και σε 5 συμμετοχές για το λαχνό των 5€.

Η άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής στην Κλήρωση 2ης Ευκαιρίας άρχεται το Σάββατο 25/09/2021  και ώρα 09:00. Η καταληκτική ημερομηνία της ενέργειας και κατ’ επέκταση η λήξη της άσκησης του δικαιώματος συμμετοχής στην Κλήρωση 2ης Ευκαιρίας θα κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες με μήνυμα στο προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) που έχουν δηλώσει κατά την καταχώρηση των  στοιχείων τους, και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.scratch.gr . Η καταχώριση κωδικών θα επιτρέπεται μόνο κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα. Το σχετικό πεδίο θα απενεργοποιείται με τη πάροδο της καταληκτικής ημερομηνίας. Μετά την καταληκτική ημερομηνία ο παίκτης μπορεί να δει τους συμμετέχοντες στην Κλήρωση κωδικούς του, αναρτημένους σε αντίστοιχη σελίδα του λογαριασμού του μέσω της ιστοσελίδας www.scratch.gr ή της εφαρμογής OPAPP. Μετά την πραγματοποίηση της κλήρωσης οι παίκτες θα έχουν τη δυνατότητα, μέσω της ιστοσελίδας www.scratch.gr, να ελέγχουν εάν οι κωδικοί τους έχουν κερδίσει τη συμμετοχή στην ειδική εκδήλωση 2ης ευκαιρίας.

 1. 2. Η Κλήρωση 2ης Ευκαιρίας θα διεξαχθεί στα «ΚΑΠΑ STUDIOS» (Θέση Γιαλός, Σπάτα, τκ.19004) παρουσία εκπροσώπων της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ , και της Επιτροπής Κληρώσεων. Η ακριβής ημερομηνία και ώρα της Κλήρωσης θα κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες με μήνυμα στο προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) που έχουν δηλώσει κατά την καταχώρηση των  στοιχείων τους, και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.scratch.gr. O Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής, αναρτώντας αμελλητί και πάντως πριν τη διενέργεια της Κλήρωσης τις σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.scratch.gr . Προς τούτο οι συμμετέχοντες οφείλουν να επισκέπτονται την ως άνω ιστοσελίδα για να ενημερώνονται σχετικά.

Για τη διεξαγωγή της Κλήρωσης χρησιμοποιείται ένα σύστημα κληρωτίδων αποτελούμενο από ανεξάρτητες κληρωτίδες. Ο αριθμός των κληρωτίδων εξαρτάται από τον αριθμό των κωδικών που έχουν καταχωρηθεί. Εάν ο αριθμός των καταχωρήσεων είναι  μεγαλύτερος του ενός εκατομμυρίου (πχ 1.000.000), τότε οι κληρωτίδες που θα χρησιμοποιηθούν είναι επτά (7). Εάν ο αριθμός των καταχωρήσεων είναι μία εκατοντάδα χιλιάδα (π.χ. 100.000), τότε οι κληρωτίδες που θα χρησιμοποιηθούν είναι έξι (6), διαφορετικά εάν ο αριθμός των καταχωρήσεων είναι τουλάχιστον μία δεκάδα χιλιάδα (π.χ.10.000) τότε οι κληρωτίδες που θα χρησιμοποιηθούν είναι πέντε (5).

Στο σύστημα κληρωτίδων, τοποθετούνται :

Στην πρώτη κληρωτίδα τόσα σφαιρίδια όσα είναι απαραίτητα για να καλύψουν τον αριθμό των εκατομμυρίων ή των εκατοντάδων χιλιάδων ή των δεκάδων χιλιάδων. Εάν για παράδειγμα ο συνολικός αριθμός των καταχωρήσεων είναι 4.120.589 ή 454.679 ή 45.832, τότε στην πρώτη κληρωτίδα θα υπάρχουν αριθμοί από το 0 έως το 4.

Στις υπόλοιπες κληρωτίδες που θα χρησιμοποιηθούν τοποθετούνται από δέκα (10) σφαιρίδια που αναγράφουν τους αριθμούς από 0 έως και 9.

Στη συνέχεια τίθενται σε κίνηση ταυτόχρονα όλες οι κληρωτίδες για να ανακατευθούν τα σφαιρίδια που βρίσκονται σε αυτές και να γίνει με αυτόματη διαδικασία η ταυτόχρονη ανάδειξη του πρώτου αριθμού.

Με την κλήρωση του πρώτου αριθμού, ελέγχεται εάν ο τυχαίος αριθμός που έχει σχηματιστεί, αντιστοιχεί σε κάποιο αριθμό που συμμετέχει στην κλήρωση.

Εάν ο αριθμός που κληρώθηκε είναι ανάμεσα στους συμμετέχοντες τότε ο συγκεκριμένος αριθμός καταγράφεται ως ο πρώτος νικητήριος αριθμός. Εάν ο αριθμός αυτός έχει ήδη κληρωθεί ή δεν ανήκει  στους συμμετέχοντες αριθμούς ή αντιστοιχεί σε παίκτη ο οποίος έχει ήδη κληρωθεί, τότε η κλήρωση  επαναλαμβάνεται.

Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να βρεθούν στο σύνολο πενήντα (50) μοναδικοί αριθμοί και πενήντα (50) αντίστοιχα επιλαχόντες.

 

 1. 3. Η επικοινωνία με τους νικητές θα γίνει το προσεχές διάστημα μετά την Κλήρωση, με μήνυμα στο προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) που έχουν δηλώσει κατά την καταχώρηση των  στοιχείων τους για τη συμμετοχή στην Κλήρωση. Επιπλέον, στην ιστοσελίδα www.scratch.gr  θα αναρτηθούν τα αποτελέσματα της Κλήρωσης.
 2. 4. Ο νικητής  θα πρέπει να απαντήσει  στο ως άνω μήνυμα, προκειμένου να γνωστοποιήσει τα προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός ταυτότητας, διεύθυνση κατοικίας) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας  και να αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής στην Εκδήλωση, όπως αυτοί έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.scratch.gr και στην εφαρμογή OPAPP, δηλώνοντας τούτο εγγράφως κατά την απάντησή του στο εν λόγω μήνυμα. O νικητής υποχρεούται να ανταποκριθεί εντός 7 ημερών από την αρχική ημερομηνία επικοινωνίας μαζί του μέσω email. Αν ο νικητής δεν ανταποκριθεί κατά την προσπάθεια επικοινωνίας από τον Διοργανωτή  μέσα στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα με αυτόν τον τρόπο (μήνυμα στο προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  που δηλώθηκε κατά την εγγραφή του) ή αν δηλώσει ότι δεν αποδέχεται τη συμμετοχή του στην ειδική εκδήλωση ή σε περίπτωση που εξαρχής δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή με μήνυμα στο προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), τότε το έπαθλο (συμμετοχή στην Εκδήλωση) θα μεταφερθεί στον πρώτο επιλαχόντα κ.ο.κ. Εάν από την επικοινωνία προκύψει ότι ο νικητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην Κλήρωση (για παράδειγμα ηλικιακό όριο συμμετοχής), τότε η νίκη του ακυρώνεται και ανακηρύσσεται νικητής ο πρώτος επιλαχών. Μετά την ολοκλήρωση των με το παρόν αναλαμβανομένων υποχρεώσεων του Διοργανωτή και την παράδοση των επάθλων, η διατήρηση των ως άνω στοιχείων θα γίνει σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Ενημέρωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα δήλωσης συμμετοχής στην Κλήρωση 2ης Ευκαιρίας.
 3. 5. Ο νικητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και αποστολή των στοιχείων του. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση και αποστολή των στοιχείων του νικητή παρέχει το δικαίωμα στον Διοργανωτή να τον αποκλείσει από την Κλήρωση και την Εκδήλωση.
 4. 6. Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να αποκλειστεί για τους εξής λόγους:
 1. - σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,
 2. - λόγω κωλύματος συμμετοχής του  βάσει των παρόντων Αναλυτικών Όρων,
 3. - σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας που τάσσεται δυνάμει των παρόντων όρων,
 4. - λόγω ανικανότητας προς δικαιοπραξία.

 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Η κλήρωση 2ης ευκαιρίας θα δώσει την ευκαιρία σε 50 τυχερούς να λάβουν μέρος στην Εκδήλωση ψυχαγωγικού χαρακτήρα και θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα.

Όλα τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής των 50 τυχερών που θα κληρωθούν  προκειμένου να λάβουν μέρος στην εκδήλωση καθώς και των συνοδών τους (σε κάθε τυχερό αντιστοιχεί ένας συνοδός), θα καλυφθούν από την Ελληνικά Λαχεία  Α.Ε, με ανώτερο ποσό κάλυψης τα 500€ ανά τυχερό (συμπεριλαμβανομένου του συνοδού). Η κάλυψη των εξόδων θα γίνει μετά την προσκόμιση των κατάλληλων παραστατικών (διαμονής και μεταφοράς). Η επιλογή του μέσου μεταφοράς και του καταλύματος διαμονής είναι στην απόλυτη ευχέρεια των συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν αναλυτικά για τη διαδικασία προσκόμισης των κατάλληλων παραστατικών με μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν 3 κληρώσεις:

 • - Στην 1η κλήρωση, 47 από τους 50 τυχερούς θα κερδίσουν ποσό 1.000€ ο καθένας
 • - Στην 2η κλήρωση, 1 από τους 3 εναπομείναντες τυχερούς θα κερδίσει 5.000€ και ο 2ος εναπομείνας θα κερδίσει 10.000€
 • - Στην τελική 3η κλήρωση, ο 50ος μεγάλος τυχερός θα έχει την ευκαιρία να κερδίσει εγγυημένα ένα μεγάλο έπαθλο, κατ’ ελάχιστο 100.000€, έως και 1.000.000€. Ειδικότερα, ο μεγάλος τυχερός μπορεί να κερδίσει ένα εκ των παρακάτω ποσών: 100.000€, ή 250.000€, ή 500.000€ ή 1.000.000€.

H περίοδος διεξαγωγής της ειδικής εκδήλωσης ορίζεται σε ημερομηνία μεταγενέστερη της διεξαγωγής της κλήρωσης 2ης Ευκαιρίας, από την οποία θα προκύψουν οι 50 νικητές και  μέχρι και την 31/12/2022. Ο Διοργανωτής μπορεί να προσφέρει το δώρο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των 50 τυχερών στην εκδήλωση θα είναι η προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση τους για την πιθανή δημοσίευση κάποιων στοιχείων αναγνωριστικών της ταυτότητάς τους και σε κάθε περίπτωση του μικρού ονόματός τους ή / και του πρώτου γράμματος του επωνύμου τους, προκειμένου η ολοκλήρωση της εν λόγω εκδήλωσης να είναι απολύτως διαφανής προς το ευρύ κοινό, ώστε να μην χωρεί αμφισβήτηση για την απονομή των επάθλων και την ανάδειξη των 50 νικητών. Προς τούτο οι 50 νικητές εφόσον έχουν δώσει την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή τους θα αποτελέσουν και το περιεχόμενο ειδικών ενεργειών όπως βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης και της διαδικασίας απονομής των επάθλων ενώ τα εν λόγω στοιχεία θα αποτελέσουν και περιεχόμενο της κάθε τυχόν περαιτέρω ενημέρωσης του ευρύ κοινού σε όλα τα πιθανά μέσα για την ολοκλήρωση της εκδήλωσης και της διαδικασίας απονομής επάθλων.

Η Ελληνικά Λαχεία  Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει στα μέσα επικοινωνίας την εκδήλωση, τις κληρώσεις, τα έπαθλα και φωτογραφίες και ονόματα από τους μεγάλους τυχερούς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον αμέσως προηγούμενο όρο.

Η συμμετοχή στην Εκδήλωση προϋποθέτει την αποδοχή εκ μέρους των νικητών της κλήρωσης 2ης Ευκαιρίας των όρων της Εκδήλωσης και την συγκατάθεσή τους στην πιθανή δημοσίευση των ως άνω στοιχείων της ταυτότητάς τους κατά την επικοινωνία με μήνυμα στο προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους (e-mail).  

 1. 1. Η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Αθήνα. Η ακριβής ημερομηνία και ώρα της Εκδήλωσης θα κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες με μήνυμα στο προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) που έχουν δηλώσει κατά την καταχώρηση των  στοιχείων τους, και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.scratch.gr . O Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα, την ώρα ή και τον τόπο αυτής, αναρτώντας αμελλητί και πάντως πριν τη διενέργεια της Εκδήλωσης τις σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.scratch.gr και την εφαρμογή OPAPP. Προς τούτο οι 50 τυχεροί και οι αντίστοιχοι επιλαχόντες οφείλουν να επισκέπτονται την ως άνω ιστοσελίδα και την εφαρμογή OPAPP και να ενημερώνονται σχετικά.

Στην 1η κλήρωση όπου 47 από τους 50 τυχερούς θα κερδίσουν ποσό 1.000€ ο καθένας, θα χρησιμοποιηθεί 1 κληρωτίδα. Στην κληρωτίδα θα υπάρχουν  50 σφαιρίδια με τους αριθμούς από 1 έως 50. Προηγούμενα κάθε αριθμός από το 1 έως το 50 θα αντιστοιχηθεί με κάθε συμμετέχοντα, και θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες. Μετά την αντιστοίχιση των αριθμών με κάθε συμμετέχοντα, τίθεται σε κίνηση η κληρωτίδα για να ανακατευθούν τα σφαιρίδια που βρίσκονται σε αυτή και να γίνει με αυτόματη διαδικασία η ανάδειξη του πρώτου αριθμού.

Η διαδικασία της 1ης κλήρωσης άρχεται και ολοκληρώνεται με την ανάδειξη των τριών (3) πρώτων τυχερών που θα προκριθούν στην 2η Κλήρωση. Οι υπόλοιποι 47 τυχεροί κερδίζουν ποσό 1.000€ ο καθένας.

Στην 2η  κλήρωση όπου 1 από τους 3 εναπομείναντες τυχερούς θα κερδίσει 5.000€ και ο 2ος εναπομείνας 10.000€, θα χρησιμοποιηθεί 1 κληρωτίδα. Στην κληρωτίδα θα υπάρχουν 3 σφαιρίδια με τους αριθμούς από 1 έως 3. Προηγούμενα κάθε αριθμός από το 1 έως το 3 θα αντιστοιχηθεί με κάθε συμμετέχοντα, και θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες. Μετά την αντιστοίχιση των αριθμών με κάθε συμμετέχοντα, τίθεται σε κίνηση η κληρωτίδα για να ανακατευθούν τα σφαιρίδια που βρίσκονται σε αυτή και να γίνει με αυτόματη διαδικασία η ανάδειξη του πρώτου αριθμού.

Μετά την ανάδειξη του πρώτου αριθμού που αντιστοιχεί στον 1ο τυχερό που κερδίζει 5.000€, τα εναπομείναντα 2 σφαιρίδια επανατοποθετούνται στην κληρωτίδα, η οποία τίθεται σε κίνηση για να ανακατευθούν τα σφαιρίδια που βρίσκονται σε αυτή και να γίνει με αυτόματη διαδικασία η ανάδειξη του δεύτερου αριθμού. Ο δεύτερος αριθμός που αναδεικνύεται αντιστοιχεί στον 2ο τυχερό που κερδίζει  10.000€.

Στην 3η  και τελική κλήρωση όπου ο 50ος μεγάλος τυχερός θα έχει την ευκαιρία να κερδίσει εγγυημένα ένα μεγάλο έπαθλο, θα χρησιμοποιηθούν 2 κληρωτίδες. Στην πρώτη κληρωτίδα θα υπάρχουν δέκα σφαιρίδια αριθμημένα από το 0 έως 9, και στην δεύτερη κληρωτίδα επίσης  10 σφαιρίδια αριθμημένα από 0 έως 9. Προηγούμενα θα δοθεί το δικαίωμα στον εναπομείναντα μεγάλο τυχερό να αντιστοιχήσει κάθε αριθμό από το 00 έως το 99, με το αντίστοιχο ποσό. Η κατανομή των ποσών φαίνεται παρακάτω:

Ποσό Επάθλου

 Αντιστοίχιση Πλήθους Σφαιριδίων ανά Έπαθλο

1.000.000€

1

500.000€

3

250.000€

8

100.000€

88

 

Μετά την αντιστοίχιση των αριθμών με το κάθε ποσό, τίθενται σε κίνηση οι κληρωτίδες για να ανακατευθούν τα σφαιρίδια που βρίσκονται σε αυτές και να γίνει με αυτόματη διαδικασία η ανάδειξη του αριθμού. Ο αριθμός που κληρώνεται αντιστοιχεί σε ένα από τα παραπάνω ποσά.

 1. 2. Ο νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να αποκλειστεί για τους εξής λόγους:

I. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,

II. λόγω κωλύματος συμμετοχής του βάσει των παρόντων Αναλυτικών Όρων,

III. σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας που τάσσεται δυνάμει των παρόντων όρων,

IV. λόγω ανικανότητας προς δικαιοπραξία.

 1. 3. Σε περίπτωση μη προσέλευσης στην Εκδήλωση ενός ή ορισμένων εκ των  50 τυχερών που έχουν αποδεχθεί κατά τα ως άνω τη συμμετοχή τους σε αυτήν και εφόσον ουδείς εκ των 50 επιλαχόντων αποδεχθεί να προσέλθει στην Εκδήλωση, με αποτέλεσμα ο αριθμός των συμμετεχόντων σε αυτήν να υπολείπεται των 50 ατόμων, τότε η Εκδήλωση θα συνεχιστεί με τον υπολειπόμενο αριθμό συμμετεχόντων και ο αριθμός των επάθλων θα προσαρμοστεί αναλόγως.

 

 1. 4. Σε περίπτωση που λόγοι ανωτέρας βίας, συμπεριλαμβανομένων των εκάστοτε ισχύοντων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς της πανδημίας του κορονοϊού (covid-19), δεν επιτρέψουν τη διενέργεια της Εκδήλωσης και τη δια ζώσης συγκέντρωση των 50 συμμετεχόντων σε αυτήν, η Εκδήλωση θα λάβει χώρα με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων σε ημέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες μέσω μηνύματος στο προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  που δηλώθηκε κατά την εγγραφή τους.
 2.  5. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα μικρά ονόματα ή/και το πρώτο γράμμα από το επώνυμό τους και να δημοσιεύσει φωτογραφίες και βιντεοσκοπικό υλικό των νικητών στον Instagram λογαριασμό του ΟΠΑΠ (https://www.instagram.com/instaopap/), στο Facebook λογαριασμό του (https://www.facebook.com/OPAPsocial/), στα digital asset του Οργανισμού, σε οποιοδήποτε έντυπό του ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης (ενδεικτικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet και social media και έντυπα) και να προβεί σε διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά των κληρώσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της Εκδήλωσης και της παράδοσης των Επάθλων.
 3. 6. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω αφορούν αποκλειστικά τη δημοσίευση που θα λάβει χώρα από την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., και ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να ελέγξει τυχόν αναπαραγωγή των στοιχείων που τυχόν προκύψει από τρίτους σε άλλα μέσα.

 

 1. 7. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, δύναται σε οποιοδήποτε στάδιο να ακυρωθεί η συμμετοχή του σε οποιοδήποτε στάδιο της Εκδήλωσης.

 

 

 

Λοιποί Όροι Συμμετοχής

 1. 1. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των εταιρειών ΟΠΑΠ και Ελληνικά Λαχεία.
 2. 2. Τα έπαθλα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα.
 3. 3. Τα ποσά που θα δοθούν στους νικητές, είναι έπαθλα που προκύπτουν από διαγωνισμούς (περ. ε, παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.2961/2001) και υπόκεινται σε φόρο σύμφωνα με το άρθρο 60, παρ.3: “Τα κέρδη και οι παροχές που ορίζονται στην περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 58 υποβάλλονται σε φόρο με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού χιλίων (1.000) ευρώ ανά αντικείμενο”.
 4. 4. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το έπαθλο καθώς και τον αριθμό των επάθλων ή/και τον αριθμό των τελικών νικητών και επιλαχόντων πριν τη διενέργεια της Κλήρωσης που θα αναδείξει τους 50 τυχερούς και τους αντίστοιχους επιλαχόντες σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την Κλήρωση και την Εκδήλωση αντίστοιχα, αναρτώντας τις σχετικές πληροφορίες αμελλητί στην ιστοσελίδα www.scratch.gr και την εφαρμογή OPAPP. Προς τούτο οι συμμετέχοντες οφείλουν να επισκέπτονται την ως άνω ιστοσελίδα και την εφαρμογή OPAPP και να ενημερώνονται σχετικά.
 5. 5. Η ευθύνη του Διοργανωτή περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του προγραμματισμένου Επάθλου.
 6. 6. Μετά το πέρας της  Εκδήλωσης και της διανομής των επάθλων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή παύει να υφίσταται. Ο Διοργανωτής δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων, εκτός των μεταφορικών και εξόδων διαμονής.
 7. 7. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Αναλυτικούς Όρους της Κλήρωσης και της Εκδήλωσης μέχρι την Κλήρωση των 50 τυχερών (και των επιλαχόντων) και μέχρι τη διεξαγωγή της Εκδήλωσης αντίστοιχα, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, αναρτώντας τη σχετική τροποποίηση αμελλητί στην ιστοσελίδα www.scratch.gr και την εφαρμογή OPAPP.  Ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή. Προς τούτο οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισκέπτονται την ως άνω ιστοσελίδα και την εφαρμογή OPAPP και να ενημερώνονται για τυχόν τροποποίηση των παρόντων όρων. Η συμμετοχή στην Κλήρωση και την Εκδήλωση προϋποθέτει πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, όπως εκάστοτε ισχύουν και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Διοργανωτή.
 8. 8. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά με την Κλήρωση και την Εκδήλωση θα επιλύεται από τα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.
 9. 9. Μετά το πέρας της Εκδήλωσης και των κληρώσεων από τις οποίες θα προκύψουν τα χρηματικά έπαθλα ανά συμμετέχοντα, οι νικητές είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν τη Τελική Φόρμα Αποδοχής Δώρου συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους.
 10. 10. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, μπορεί να ακυρωθεί η συμμετοχή του σε οποιοδήποτε στάδιο της εκδήλωσης.

 

                               ​​​​​​​