Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εισαγωγή

Η εταιρία μας, με την επωνυμία «Ελληνικά Λαχεία Α.Ε..» και έδρα επί της Λ. Αθηνών 112 στην Αθήνα (στο εξής και χάριν συντομίας: «ΕΛ Α.Ε»), είναι κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω της Ιστοσελίδας της Εταιρίας www.scratch.gr  και μέσω της εφαρμογής OPAPP (στο εξής και χάριν συντομίας: τα «Τυχερά Παίγνια»).

 Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς. Kαταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να κρατήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία προστατευμένα ανά πάσα στιγμή με την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.

Η παρούσα ενημέρωση έχει ως στόχο να σας πληροφορήσει για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς, τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε, τους τρίτους με τους οποίους μοιραζόμαστε τα δεδομένα αυτά, καθώς και τα δικαιώματα που διαθέτετε, σε συμμόρφωση της ΕΛ Α.Ε. με τον Νόμο 4624/2019 καθώς και τον υπ’ αριθμόν 679/2016 Κανονισμό της ΕΕ «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ».

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων Που Συλλέγουμε Και Επεξεργαζόμαστε

Στο πλαίσιο της εγγραφής σας για τη συμμετοχή στην κλήρωση 2ης ευκαιρίας που προσφέρεται μέσω της ιστοσελίδας www.scratch.gr  και τη συμμετοχή των νικητών στην εκδήλωση για την τελική κλήρωση και απόδοση των δώρων, η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα. Συγκεκριμένα:

• Ονοματεπώνυμο

• Στοιχεία επικοινωνίας όπως: διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και αριθμός κινητού τηλεφώνου

• Ημερομηνία γέννησης

• Πόλη

• Μόνο για 50 νικητές: Βίντεο και φωτογραφίες από την εκδήλωση στην οποία θα συμμετάσχουν οι 50 νικητές για την τελική κλήρωση και απόδοση των δώρων της Δεύτερης Ευκαιρίας

Γιατί Συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα

Οι πιο πάνω πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η ΕΛ Α.Ε. από τους Παίκτες της ή/και τρίτους θα αποθηκεύονται στις βάσεις δεδομένων της ΕΛ Α.Ε. και στους διακομιστές της πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις της εν ισχύ νομοθεσίας και ιδίως εκείνων περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η νόμιμη βάση καθώς και οι σκοποί της επεξεργασίας είναι οι εξής:

i) Επεξεργασίες απαραίτητες για την εκτέλεση των όρων της μεταξύ μας σύμβασης και παροχή προς εσάς των υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων. Στο πλαίσιο αυτό, επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για τους εξής σκοπούς:

• Για την εγγραφή σας και την καταχώριση των συμμετοχών σας, σύμφωνα με τους Όρους Συμμετοχής.

• Για την επικοινωνία με τους κατόχους του Λογαριασμού σε περίπτωση που κάποιος από τους συμμετέχοντες κωδικούς του κερδίσει στην κλήρωση

• Για τη διοργάνωση και πραγματοποίηση της εκδήλωσης στην οποία θα συμμετέχουν οι 50 νικητές

ii) Επεξεργασίες απαραίτητες για τη συμμόρφωση με τις νόμιμες υποχρεώσεις μας. Στο πλαίσιο αυτό, επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σου για τους εξής σκοπούς:

• Για τη διεξαγωγή απαραίτητων ελέγχων ασφαλείας και διακρίβωσης της ηλικίας των Πελατών.

• Για τη συμμόρφωσή μας με νόμιμες υποχρεώσεις που υπέχουμε ως πάροχος υπηρεσιών τυχερών παιγνίων (Κανονισμοί Ε.Ε.Ε.Π., νομοθεσία περί τυχερών παιγνίων, Νομοθεσία περί καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες)

iii) Επεξεργασίες απαραίτητες για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε, ειδικότερα:

• Για τη βελτίωση των παρεχόμενων μέσω της ιστοσελίδας υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων καθώς και για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των Πελατών της ΕΛ Α.Ε.

• Για την παροχή αποδεικτικών στοιχείων ως προς τις καταρτισθείσες συναλλαγές μέσω της επεξεργασίας καταγεγραμμένης προφορικής ή γραπτής (ηλεκτρονικής ή/και έντυπης) επικοινωνίας.

 

 iv) Επεξεργασίες που βασίζονται στη δική σας, ειδική συγκατάθεση, που παρέχεται με επιλογή του σχετικού πεδίου στη φόρμα εγγραφής ή (για τους νικητές) στη φόρμα συμμετοχής στην εκδήλωση. Ειδικότερα:

• εάν το επιθυμείτε, η εταιρεία θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα και την παικτική σας συμπεριφορά για να κατανοήσει τις προτιμήσεις σας και θα επικοινωνεί μαζί σας για διαφημιστικούς και προωθητικούς σκοπούς. Ο σκοπός είναι να σας ενημερώνουμε για προϊόντα και υπηρεσίες, που θεωρούμε ότι ταιριάζουν με τις επιλογές σας και μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να επιλέξετε εάν η ενημέρωση θα αφορά την ΕΛ, την ΟΠΑΠ Α.Ε. ή και τις δύο.

• Οι νικητές θα συμμετέχουν σε εκδήλωση η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά ή/και σε μαγνητοσκόπηση κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνει η κλήρωση για την απόδοση των δώρων στους νικητές. Κάθε νικητής ενημερώνεται σχετικά και, εφόσον επιθυμεί να συμμετέχει, παρέχει εγγράφως τη συγκατάθεσή του για το σκοπό αυτό. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν επιθυμεί να συμμετέχει στην εκδήλωση, δεν είναι εφικτή η συμμετοχή του στις κληρώσεις που διενεργηθούν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και καλείται στη θέση του έτερος συμμετέχων από τους επιλαχόντες νικητές.

Διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την ειδική συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς αυτούς και να ζητήσετε τη διαγραφή τους, ανά πάσα στιγμή. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία θα διακόψει κάθε επεξεργασία που βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, χωρίς αυτό να θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της ή τις λοιπές επεξεργασίες που περιγράφονται υπό τα στοιχεία i-iii.

Αποδέκτες

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων γίνεται από τους αρμόδιους, κατάλληλα εξουσιοδοτημένους εργαζόμενους της ΕΛ Α.Ε. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων είναι και τρίτα μέρη (εξωτερικοί συνεργάτες όπως πάροχοι υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου, πάροχοι τεχνικών υποδομών και διαφημιστικές εταιρείες), στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, την παροχή των υπηρεσιών μας, τη διοργάνωση και μετάδοση της εκδήλωσης. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία μας δεσμεύεται ότι οι συνεργάτες της τελούν υπό τον έλεγχο και ενεργούν μόνον κατ’ εντολή της, έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό και δεσμεύονται πλήρως από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων. Η εταιρεία μας ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα στοιχεία σας στις αρμόδιες διοικητικές αρχές στο βαθμό που επιβάλλεται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα ή εφόσον οφείλει να υποβάλλει αναφορά με τα εν λόγω στοιχεία χωρίς προηγούμενη ειδική ενημέρωση.

Τέλος, το οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο/φωτογραφίες) που θα καταγραφεί κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ή αποσπάσματα αυτού θα δημοσιευθούν και θα είναι προσβάσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου και διαδικτύου.

 

Χρόνος Διατήρησης

Τα προσωπικά σας δεδομένα που αφορούν στα στοιχεία επαλήθευσης της ταυτότητάς σας, καθώς και οι πληροφορίες που αφορούν στις καταρτισθείσες μέσω της Ιστοσελίδας συναλλαγές (συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού της αλληλογραφίας) θα διατηρούνται για πέντε (5) έτη από το χρόνο κατάρτισής τους.

Τα Δικαιώματά Σου

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έχετε και μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

• δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και στις πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους,

• δικαίωμα διόρθωσης μη ολοκληρωμένων ή ανακριβών προσωπικών δεδομένων σας

• δικαίωμα διαγραφής,

• δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, όπου προβλέπεται ρητά από την νομοθεσία,

• δικαίωμα στη φορητότητα σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνωρίσιμη μορφή (π.χ. USB),

• δικαίωμα να μεταφέρετε τα δεδομένα σας(άμεσα) σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας,

• δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους που προβλέπονται από τη νομοθεσία, καθώς και

• το δικαίωμα να αποσύρετε οποιαδήποτε συγκατάθεση που τυχόν δίνετε, ανά πάσα στιγμή και χωρίς κόστος.

 

Σε περίπτωση που ασκήσετε τα δικαιώματα διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού των προσωπικών σας δεδομένων, αυτά τα αιτήματα θα κοινοποιηθούν σε τρίτους αποδέκτες στους οποίους έχουν κοινοποιηθεί τα δεδομένα σας.

Μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα δικαιώματα υποβάλλοντας γραπτή αίτηση στην ΟΠΑΠ. Το σχετικό αίτημα / αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν την ταυτότητά σας.

Μπορείτε να περιμένετε απάντηση σε μια τέτοια αίτηση εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή της από τον ΟΠΑΠ. Το διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) επιπλέον μήνες, αν η περιπλοκότητα του αιτήματος ή ο γενικός αριθμός των αιτημάτων που λαμβάνουμε, το απαιτεί.

 

Αποποίηση

Οι υπηρεσίες μας δεν απευθύνονται σε άτομα μικρότερα από δέκα οκτώ (18) ετών. Οποιοδήποτε άτομο παρέχει τα στοιχεία του σε εμάς μέσω οποιωνδήποτε εκ των υπηρεσιών μας δηλώνει ότι είναι άνω των δέκα οκτώ (18) ετών. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή υπαιτιότητα για τις πρακτικές, ενέργειες ή πολιτικές εκτός του ελέγχου μας.

Η παρούσα Ενημέρωση ενδέχεται να τροποποιείται. Θα φροντίζουμε να σας ενημερώνουμε σχετικώς για κάθε τροποποίηση, αλλά σε κάθε περίπτωση σας καλούμε να επισκέπτεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα την Ιστοσελίδα , όπου θα βρίσκεται αναρτημένη η εκάστοτε ισχύουσα Ενημέρωση για Προσωπικά Δεδομένα.

Οι Δεσμεύσεις Μας

Δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα δεδομένα σας ενημερωμένα και ακριβή, να τα αποθηκεύουμε και διαγράφουμε με ασφάλεια, να μην συλλέγουμε και διατηρούμε δεδομένα που δε μας είναι απαραίτητα, να προστατεύουμε τα δεδομένα σας από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη αυτών και γενικά να εξασφαλίζουμε την ύπαρξη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία τους.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων σας, καθώς και εάν  διαπιστώσετε ότι δεν τηρήσαμε τις αρχές που περιλαμβάνει η παρούσα Ενημέρωση για Προσωπικά Δεδομένα, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε το συντομότερο δυνατόν στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων του Ομίλου ΟΠΑΠ, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: www.opap.gr/gdpr | Ταχυδρομική διεύθυνση: 112 Λεωφόρος  Αθηνών, 10442 Αθήνα |Τηλέφωνο: +30 210 5498888 | Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dpo@opap.gr

 

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.